Library class je jednoduchým návrhovým vzorem, jehož cílem je vytvoření obálky na statické metody podobného účelu. Příkladem mohou být knihovní třídy jazyků zabývající se elementární matematikou, například třída java.lang.Math v Javě. Protože jsou všechny metody statické, tak nemá smysl umožňovat ani dědění, ani tvorbu instancí, proto je třída finální a má soukromý konstruktor.


Kód

/**
 * Ukazkova trida pro vzor Library class
 * Trida obsahuje metody pro elementarni matematiku 
 * @author Pavel Micka
 */
public final class MyMath {
  /**
   * Soukromy konstruktor - nepujde vytvaret instance
   */
  private MyMath() {
  }
  
  public static int gcd(int a, int b){
	if(a < 1 || b < 1) throw new IllegalArgumentException("a nebo b je mensi nez 1");
	while(b != 0){
	  int tmp = a;
	  a = b;
	  b = tmp % b;
	}
	return a;
  }
  /**
   * Resi kvadratickou rovnici o jedne nezname ve tvaru
   * ax^2 + bx + c = 0
   * @param a
   * @param b
   * @param c
   * @return pole realnych korenu, @null - pokud nema rovnice reseni v oboru
   * realnych cisel
   */
  public static double[] solveQuadraticEquation(double a, double b, double c){
    double d = b*b - 4*a*c; //diskriminant
    System.out.println(d);
    if(d < 0){
      return null;
    }else if (d == 0){
      double[] result = {-b/2*a};
      return result;
    }else{
      double[] result = {(-b + Math.sqrt(d))/(2*a), (-b - Math.sqrt(d))/(2*a)};
      return result;
    }
  }
}
Doporučujeme